Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας ιδρύθηκε το 1983 και παρουσιάζει σημαντικό έργο στη διάδοση του συνδικαλισμού στους κλάδους των Επαγγελματικών, των Εμπόρων και των Βιοτεχνών, στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι οι κλάδοι και τέλος στη συλλογική διεκδίκηση. Μέλη της Ομοσπονδίας αποτελούν οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις), που έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του βιοτέχνη, του εμπόρου ή άλλου γενικά επαγγελματία και εδρεύουν στην Ναυπακτία και τη Δωρίδα. Η ομοσπονδία έχει 8μελες συμβούλιο, ένα υπάλληλο με 3ετη σύμβαση και ένα επιστημονικό σύμβουλο από τη ΓΣΕΒΕΕ με αντικείμενο την “Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ”.

Κύριοι σκοποί της ομοσπονδίας είναι οι ακόλουθοι:

  • Καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτών και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
  • συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών
  • ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους
  • ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και στην εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών
  • καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης

Η ομοσπονδία στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο, του ενοίκιο του οποίου επιβαρύνει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με αίθουσα συναντήσεων και γραφείο γραμματείας και προέδρου. Στην αίθουσα συναντήσεων γίνονται όλες οι συνεδριάσεις, αλλά και των σωματείων – μελών της. Η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου είναι ελλιπής, έχοντας μόνο τα βασικά στοιχεία, όπως υπολογιστής, τηλέφωνο, φαξ και φωτοτυπικό. Ωστόσο, είναι κοινή διαπίστωση από όλους ότι τόσο το γραφείο όσο και η αίθουσα συνεδριάσεων χρίζουν άμεσης ανακαίνισης και προμήθειας νέου και πιο εξελιγμένου τεχνολογικά εξοπλισμού.

Η πρόσληψη υπαλλήλου και σύμφωνα με δηλώσεις των μελών, έγινε δεκτή θετικά, καθώς θα συμβάλλει σημαντικά σε θέματα που αφορούν στα μέλη και κυρίως στη δυνατότητα που θα έχουν για συχνότερη και εντονότερη επικοινωνία με την ομοσπονδία. Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου (09:00 – 13:00 και 17:00 – 21:00 καθημερινά), το επίπεδο εκπαίδευσης του υπαλλήλου (τριτοβάθμια εκπαίδευση), αλλά και ο ζήλος που έχει επιδείξει έως σήμερα για το αντικείμενο τη εργασίας του, αποτελούν θετικά σημάδια για κάτι νέο και χρήσιμο για τα σωματεία.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ανέκαθεν ήταν και πρόβλημα, είναι η χρηματοδότηση και η εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδίας. Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης είναι ο Συνδικαλιστικός πόρος από τη ΓΣΕΒΕΕ, αναλογούν ποσό από επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΛΑΕΚ και φυσικά από τις συνδρομές των μελών των σωματείων. Τα δύο τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των εσόδων εξαιτίας της ασφυκτικής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, παρόλο που γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από το προεδρείο κάθε σωματείου να διευκολύνει τα μέλη του στην εξόφληση των συνδρομών τους. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι οι ετήσιες συνδρομές κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ, ποσά που δε φαίνονται τεράστια και όμως είναι δύσκολο να δοθούν.

Οργανωτικά η ομοσπονδία τηρεί τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και διοίκησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια σημαντικότατης βελτίωσης. Τηρείται βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φυσικά το αντίστοιχο αρχείο. Όμως, είναι κοινή διαπίστωση ότι η βελτίωση που επιθυμούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την ομοσπονδία, σε θέματα διαδικασιών, ενημέρωσης και διαχείρισης, θα ήταν χρήσιμο να τεθεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα συντελέσει και στον επαγγελματισμό που καλείται να παρουσιάσει η ομοσπονδία απέναντι σε ευκαιρίες που είναι πιθανό να δοθούν για συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Επίσης, επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ιστοσελίδας της ομοσπονδίας, καθώς υπάρχει μόνο προβολή της μέσω facebook, του γνωστότερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ο όγκος των πληροφοριών είναι τέτοιος, καθώς δεν είναι μόνο τα νέα της ομοσπονδίας, αλλά και άλλα θέματα (φορολογικά, οικονομικά κτλ) που αφορούν τα μέλη και για τα οποία είναι απαραίτητο να υπάρχει άμεση ενημέρωση και η ιστοσελίδα προσφέρεται για αυτό.

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ομοσπονδία δεν είναι μόνο του συνδικαλιστικού οργάνου, αλλά περισσότερο πολύπλοκος. Πρέπει να αναβαθμιστεί η συμμετοχή της ακόμη περισσότερο σε φορείς που συμμετέχει ήδη, όπως στην Αιτωλική Αναπτυξιακή ή σε επιτροπές του Δήμου. Κρίνεται απαραίτητη μια τέτοια αναβάθμιση, διότι η ομοσπονδία θα συντελέσει σημαντικό ρόλο τόσο στον εντοπισμό και τη μελέτη των προβλημάτων που μαστίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στη δυναμική επίλυση αυτών.